LoveTruyen.Me

fakenut ✗ kế hoạch nghỉ hưu của tình nhân

Fanfiction

13191

Hoàn thành

13-04-2024

fakenut ✗ kế hoạch nghỉ hưu của tình nhân

1688 lượt thích / 13191 lượt đọc
han wangho chuẩn bị kế hoạch nghỉ hưu khỏi vai trò tình nhân bên gối của chủ tịch T1. ৲ Lee "Faker" Sanghyeok ✘ Han "Peanut" Wangho ৲ ooc ৲ lowercase ৲ related tags: tình nhân|bao nuôi ৲ số từ: 23,842 ✦ quà mừng ba má lên sàn dập nhau toé lửa - gái cưng của ba má 🍒 - 𝟒/𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟒

Danh sách chương fakenut ✗ kế hoạch nghỉ hưu của tình nhân